Onlaýn suraty gowulandyrmak

Jadyly şekiliň üýtgemegi

Köne ýa-da bulaşyk suratlary üýtgetmegiň jadysyny başdan geçiriň! Häzirki zaman nerw ulgamlarymyz, suratlaryňyzy ýagty, düşnükli we janly eder.

Täze nesil süzgüçleri

Şol bir süzgüçlerden ýadadyňyzmy? Emeli intellektiň kömegi bilen döredilen täsin täsirleri öwreniň. Retrodan iň täze stillere çenli hemmämizde bar!

Hünär derejesi sekuntlarda

Nerw ulgamlarymyz ähli agyr işleri etsin. Suratyňyzy ýükläň we gözüňi ýumup, sungat eserine öwrülmegine tomaşa ediň.

Köne suratlaryňyzy boşadyň

Köne ýa-da zeper ýeten suratlar? Biziň şekillendiriş algoritmlerimiz, reňk, kontrast we jikme-jiklikleri dikeltmek arkaly şekilleri janlandyrýar.

Suratkeşler we dizaýnerler üçin sungat öwrülişikleri

Suratlaryňyzy sungat eserlerine öwüriň! Özboluşly suratlar we dizaýnlar döretmek üçin nerw ulgamyna esaslanýan sungat süzgüçlerini öwreniň.

Web üçin surat optimizasiýasy

Hilini pida etmezden sahypa ýük wagtyny azaldyň. Nerw ulgamlarymyz, ýagtylygyny we aýdyňlygyny saklamak bilen suratlaryňyzy optimizirleýär we gysýar.

Goldaw formatlary:
.3fr
.ai
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.eps
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pdf
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp